TOPRAKCI MÜHENDİSLİK - MÜŞAVİRLİK
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

TOPRAKCI MÜHENDİSLİK - MÜŞAVİRLİK

Kentsel Dönüşüm

Huzurlu ve güvende hissedeceğiniz mekanlar inşa ediyoruz.

Yapıda deprem sırasında oluşan hasar şekillerine bakıldığında; zemin özellikleri, yapı-zemin etkileşimi, taşıyıcı sistem elemanlarının malzeme ve işçilik kalitesi, boyutu ve konumlandırılması, hatta taşıyıcı olmayan sistem durumunun yapının deprem sırasındaki davranışı üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu etkenlerden biri veya birkaçının yetersiz veya yanlış olmasına bağlı olarak deprem sırasında binada ciddi hasarlar meydana gelmektedir. Bu hasarların giderilmesi ve yapıyı yeniden güvenli bir hale getirmek için güçlendirmeye gidilmesi şarttır.

Image

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usûl ve esasları belirlemektir. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca,” Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar” yönetmeliği kapsamında , depremde risk teşkil edecek tüm yapıların Bakanlıkça lisans verilen kurum ve kuruluşlarca tespitinin yapılması ve yapı sahiplerinin biran önce yapıyı tahliye edip riskli yapının yerine depreme dayanıklı yeni yapının yapılması amaçlanılmaktadır.Bu kanun kapsamında tespiti yapılan ; Riskli yapıdaki tüm hak sahiplerine 18 ay kira yardımı yapılır.

Riskli yapıda oturan kiracılara bir sefere mahsus olmak üzere iki kira bedeli taşınma yardımı yapılır. Anlaşmalı bankalardan düşük faizle kredi desteği sağlanır.

Riskli yapının yerine yapılacak olan yeni yapıda aşağıda belirtilen muafiyetlerden faydalandırılır.

1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan noter harçları.
2) Harçlar Kanununun 57 nci maddesi uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları.
3) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, 80 inci, 84 üncü ve Ek 1 inci maddesi uyarınca belediyelerce alınan harçlar.
4) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tâbi kâğıtlar sebebiyle alınan damga vergisi.
5) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan veraset ve intikal vergisi.
6) Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler; Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı, 87 nci, 88 inci ve 97 nci maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınan her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği uyarınca alınanlar da dahil olmak üzere, belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret.
7) Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi.”